Postępowanie przetargowe

Unieważnienie postępowania z dnia 12.04.2019

Postępowanie p.n. „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic” z dnia 12.04.2019 roku zostaje unieważnione ze względu na fakt, iż oferta złożona w postępowaniu w dniu 21.05.2019 r. podlega odrzuceniu na podstawie zapisów SIWZ.
Informacja w załączeniu.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

28.05.2019

 

Informacja o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania - informacja w bazie konkurencyjności z dnia 28.05.2019

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 13.05.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2019 r. pytań i wniosków do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

W związku z pytaniami i odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.05.2019 r., wysokość (%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obniżonego z 3% do 2% ceny oferty oraz wysokość kar umownych. Ze względu na powysze, publikuje się zmianę w ww. zakresie w SIWZ, ogłoszeniu (w Bazie Konkurencyjności) oraz ujednolicony tekst umowy z dnia 13.05.2019 – załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz ujednolicony tekst projektu umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.

Dodatkowo, w związku z pytaniami wykonawców z dnia 10.05.2019 oraz odpowiedziami z dnia 13.05.2019 dokonuje się publikacji uzupełnienia STWIORB jako "uzupełnienie_nr_2_zal_1_do_SIWZ".

UWAGA: ze względu na ograniczenia rozmiaru publikowanych łącznie dokumentów w Bazie Konkurencyjności, powyższe uzupełnienie zał. nr 1 do SIWZ dostępne jest jedynie na stronie internetowej Zamawiającego (poniżej).


Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

13.05.2019
 

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu z dnia 12.04.2019

W związku z wnioskami Wykonawców do treści SIWZ w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ polegających na przesunięciu terminu składania ofert na dzień 10.05.2019 r., na godz. 12.00, a otwarcia na godzinę 12.30. Szczegóły w poniższych dokumentach.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

29.04.2019

 

Zmiana SIWZ z dnia 29.04.2019

Potwierdzenie publikacji zmiany terminu w bazie konkurencyjności - zmiana ogłoszenia

Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu z dnia 12.04.2019 do dnia 16.05.2019

W związku z wnioskami Wykonawców do treści SIWZ w postępowania prowadzonym w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ polegających na przesunięciu terminu składania ofert na dzień 16.05.2019 r.. Szczegóły w poniższych dokumentach.

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

08.05.2019
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 19.04.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 17 i 18.04.2019 r. pytań / wniosków do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

W związku z pytaniami i odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2019 r., a także wysokość (%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obniżonego z 5% do 3% ceny oferty. Ze względu na powysze, publikuje się zmianę w ww. zakresie w SIWZ oraz ujednolicony tekst umowy – zał. Nr 9 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz ujednolicony tekst projektu umowy - załącznik nr 9 do SIWZ zmiana z dnia 19.04.2019.

 

Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

19.04.2019