Postępowanie przetargowe

|

W związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2019 r. pytań i wniosków do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.04.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.

W związku z pytaniami i odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.05.2019 r., wysokość (%) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obniżonego z 3% do 2% ceny oferty oraz wysokość kar umownych. Ze względu na powysze, publikuje się zmianę w ww. zakresie w SIWZ, ogłoszeniu (w Bazie Konkurencyjności) oraz ujednolicony tekst umowy z dnia 13.05.2019 – załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności, podobnie jak zmianę SIWZ oraz ujednolicony tekst projektu umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.

Dodatkowo, w związku z pytaniami wykonawców z dnia 10.05.2019 oraz odpowiedziami z dnia 13.05.2019 dokonuje się publikacji uzupełnienia STWIORB jako "uzupełnienie_nr_2_zal_1_do_SIWZ".

UWAGA: ze względu na ograniczenia rozmiaru publikowanych łącznie dokumentów w Bazie Konkurencyjności, powyższe uzupełnienie zał. nr 1 do SIWZ dostępne jest jedynie na stronie internetowej Zamawiającego (poniżej).


Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna

13.05.2019
 
Kategoria: